Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor particulieren

TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle via de website www.topkantoor-creatief.nl (hierna: “website”) tot stand gekomen overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Topkantoor & Creatief en in Nederland woonachtig natuurlijke personen (consument) die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: “Afnemer”, “u”, of uw”). Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u een product en/of dienst besteld en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.

1.2 Onze website richt zich op inwoners van de Benelux. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van Topkantoor producten en diensten (hierna gezamenlijk: “product “of “producten”) binnen Nederland. Door via onze website producten te bestellen garandeert u dat u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten en inwoner bent van de Benelux.

1.3 Sommige producten en/of diensten op onze website kunnen worden aangeboden door derde partijen en niet door Topkantoor. Op deze producten en/of diensten kunnen de (algemene) voorwaarden van deze derde partijen van toepassing zijn. Zorg ervoor dat u akkoord bent met deze voorwaarden voordat u de overeenkomst aangaat.

 

CONTRACTSPARTIJ.

Uw contractspartner bij alle overeenkomsten die via de website www.topkantoor-creatief.nl (hierna: “website”) worden gesloten, is:

Topkantoor & Creatief. (“Topkantoor & Creatief”, “wij” of “ons”)
Huizerweg 26A
1402 AB Bussum
Tel.: 035 – 6981338
E-Mail: winkel@topbussum.nl

K.v.K. nummer: 37071243
BTW nummer: NL1853.57.441.b02

Voor vragen, reclamaties, en klachten kunt u bij ons terecht van ma-vrij: 8:00 – 18:00 uur en za: 9:00 – 17:00 uur, op telefoonnummer 035 – 6981338 of e-mail: winkel@topbussum.nl. In het geval wij uw vragen of klachten niet direct kunnen oplossen, ontvangt u binnen 5 werkdagen een e-mail waarin de behandeling van uw aanvraag is verwerkt.

 

OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle offertes en aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend en binden Topkantoor niet tenzij anders aangegeven. Door het aanklikken van de knop “afrekenen” doet u een bindende bestelling voor de in uw “winkelwagen” aanwezige producten. Na het afronden van het betalingsproces op de Website ontvangt u een email met bevestiging dat Topkantoor uw bestelling heeft ontvangen. De overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover Topkantoor uw bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, zal Topkantoor u hierover informeren en de bestelling afwijzen. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. Indien mogelijk zullen wij u in zo’n geval een soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aanbieden, waarvoor u een nieuwe bestelling kunt plaatsen. Een opdrachtbevestiging zal enkel worden verstuurd indien wij uw emailadres hebben en toestemming hebben om de opdrachtbevestiging naar dit emailadres te versturen.

3.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Topkantoor zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Topkantoor, binden Topkantoor niet. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door Topkantoor expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een Product.

3.3. Indien u een product heeft besteld en heeft gekozen voor aflevering aan de Topkantoor vestiging, dan komt de overeenkomst tot stand tussen u en Topkantoor vestiging waar het product wordt afgeleverd.

 

VERZENDKOSTEN

Naast de kosten voor de aanschaf van het product worden tevens verzendkosten in rekening gebracht, waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van uw bestelling en de grootte van het product. Aangezien uw product moet worden verzonden vanaf ons distributiecentrum, is er geen optie om af te zien van verzending of de daarmee gepaard gaande kosten. De hoogte van de verzendkosten worden op de website en bij het afrekenen weergegeven.

 

BETALING

5.1 De geldende prijzen zijn de prijzen zoal weergegeven op de website. Alle prijzen zijn netto prijzen (inclusief BTW) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen afzonderlijk op de website worden vermeld. U kunt betalen met Multisafepay.
Via Multisafepay kunt u eenvoudig de producten voor verzending betalen middels gebruik van uw online bankrekening. U dient hiervoor een online rekening bij uw eigen bank te hebben.
Het bedrag wordt van uw rekening afgeschreven op het moment dat Topkantoor uw bestelling accepteert.

Na ontvangst van uw betaling wordt de levering van de goederen in werking gezet.

 

LEVERING / AFHALEN

6.1 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres, of door Afnemer aangegeven Topkantoor-vestiging. Het afhalen van goederen is alleen mogelijk bij de Topkantoor-vestiging in Bussum. Leveringstermijnen worden op de website en tijdens het bestelproces weergegeven. Indien u meerdere producten bestelt, kunnen verschillende leveringstijden van toepassing zijn.

6.2 Leveringstijden zijn tussen 8:00 uur en 18:00 uur. Wij kunnen de leveringstijden helaas niet nauwkeuriger aangeven. Het transportbedrijf heeft uw handtekening nodig voor het afgeven van de producten. Bij levering aan de Topkantoor-vestiging in Bussum voor het afhalen van een product, zal een werknemer van Topkantoor het product voor u in ontvangst nemen. Indien u bij aflevering aan een door u opgegeven adres bij de eerste afleverpoging niet aanwezig bent, ontvangt u een niet-thuis bericht en kunt u contact opnemen met de vervoerder voor het maken van een nieuwe afspraak. Soms wordt een voorstel gedaan voor een tweede leveringspoging, of wordt het product bij buren worden afgegeven, indien deze zich bereid verklaren het product voor u in ontvangst te nemen. Leveringen zullen niet voor uw deur worden neergelegd.

6.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag dat de opdrachtbevestiging door Topkantoor wordt verstuurd, zoals omschreven in artikel 3.1 van deze Voorwaarden. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vangen leveringstermijnen echter pas aan op het moment dat het bedrag is bijgeschreven op onze rekening.

6.4 Leveringstermijnen en -tijden worden door Topkantoor zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Levering van goederen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van Afnemer. Indien de gegevens bijvoorbeeld niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, kan Topkantoor de overeenkomst annuleren. U zult hierover per email of brief worden geïnformeerd.

 

VERREKENING

U heeft enkel recht op verrekening indien uw vordering in rechte is vastgesteld of door Topkantoor schriftelijk is erkend.

 

OPSCHORTING

Het recht om de betaling op te schorten kan enkel worden uitgeoefend als uw (tegen)vordering voortvloeit uit dezelfde overeenkomst.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven het eigendom van Topkantoor totdat volledige betaling van alle kosten is ontvangen.

 

TRANSPORTSCHADE

Indien de producten worden afgeleverd met zichtbare transportschade, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de vervoerder en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons. (zie artikel 2 van deze Voorwaarden). Het nalaten van het melden van een dergelijk gebrek heeft geen gevolgen voor het uitoefenen van uw (garantie) rechten, maar helpt ons om een klacht en/of vordering in te dienen bij de vervoerder of zijn verzekering.

 

UW RECHTEN

U heeft altijd recht op uw wettelijke rechten tot nakoming van de overeenkomst, om de overeenkomst te ontbinden, tot vergoeding van schade en/of kosten, voor zover in de wet niet anders is bepaald. Voor vorderingen tot vergoeding van schade is artikel 13 van deze Voorwaarden van toepassing.

 

GARANTIE

12.1 U heeft altijd recht op uw wettelijke garantie dat het product moet voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Tevens kan het voorkomen dat toeleveranciers van Topkantoor extra garantie bieden. In zo’n geval geldt de inhoud en omvang van de garantie zoals gesteld door die toeleveranciers. Topkantoor is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan de wettelijke of door Topkantoor afgegeven garantie, of de garantie waarop Topkantoor ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

12.2 Indien u een beroep doet op een wettelijke of door Topkantoor (toeleveranciers) afgegeven garantie, dient u zo spoedig mogelijk na ontdekking van een gebrek Topkantoor schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan het gevolg kan zijn dat u geen rechten meer kunt ontlenen aan de garantie. Voor wat betreft klachten inzake aan houdbaarheid gebonden artikelen (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient de betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden.

12.3 De garantie op Topkantoor’ eigen merkartikelen houdt in dat goederen, die materiaal- en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden gerepareerd of worden vervangen, een en ander ter discretie van Topkantoor. Indien reparatie of vervanging, gezien de kosten, redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Topkantoor als uiterste remedie de koopprijs restitueren. Voor vorderingen tot vergoeding van schade is artikel 13 van deze Voorwaarden van toepassing.

12.4 Na melding van een gebrek dient u Topkantoor in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product zicht bevindt of ten kantore van Topkantoor, een en ander ter discretie van Topkantoor. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van Topkantoor. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, dient u de kosten voor de retourzending te dragen.

12.5 Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topkantoor enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het product.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1 Topkantoor aansprakelijkheid is beperkt tot de in de wet toegestane gevallen. Topkantoor is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer indien:

 • het gevolgschade betreft en de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productenaansprakelijkheid, tenzij het product door Topkantoor zelf is gefabriceerd;
 • het indirecte schade betreft en deze niet het gevolg is van grove schuld of bewuste roekeloosheid van Topkantoor.

13.2 Afnemer is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

 

HERROEPINGSRECHT

Afnemer heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren conform de hieronder aangegeven voorwaarden:

Herroepingsrecht bij de levering van waren

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren binnen een termijn van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, de producten heeft ontvangen.

Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of email) aan ons: Topkantoor & Creatief, t.a.v. directie, Huizerweg 26A, 1402 AB Bussum, tel: 035 – 6981338, email: management@topbussum.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroepingstermijn dient te worden verstuurd.

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.

Terugzenden van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met ons kan een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten ophalen, of dat deze kunnen worden afgeleverd bij onze Topkantoor vestiging.

Aansprakelijkheid en garantie

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te controleren.

Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat de producten die u via onze website heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden verwacht.

Voorrang van voorwaarden

De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consumenten (“een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf”) en hebben voorrang op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en blijven op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.

Herroepingsrecht bij de levering van waren die gespreid worden geleverd

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren, in het geval meerdere producten zijn besteld en deze afzonderlijk worden afgeleverd, binnen een termijn van 14 dagen nadat u, of een derde door u aangewezen partij niet zijnde de vervoerder, het laatste product heeft ontvangen.

Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of email) aan ons: Topkantoor & Creatief, t.a.v. directie, Huizerweg 26A, 1402 AB Bussum, tel: 035 – 6981338, email: management@topbussum.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.

Terugzenden van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met ons kan een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten ophalen, of dat deze kunnen worden afgeleverd bij onze Topkantoor vestiging

Aansprakelijkheid en garantie

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te controleren.

Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat de producten die u via onze website heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden verwacht.

Voorrang van voorwaarden

De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consumenten (“een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf”) en hebben voorrang op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en blijven op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.

Herroepingsrecht bij de levering van diensten of digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren, in het geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, binnen een termijn van 14 dagen nadat de overeenkomst is gesloten.

Uw beslissing om de overeenkomst te annuleren moet middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of email) aan ons: Topkantoor & Creatief, t.a.v. directie, Huizerweg 26A, 1402 AB Bussum, tel: 035 – 6981338, email: management@topbussum.nl worden kenbaar gemaakt, welke uiterlijk op de laatste dag van de herroeppingstermijn dient te worden verstuurd.

Gevolgen van de herroeping

Indien u de overeenkomst annuleert, krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vervoerder dan de standaard door ons aangeboden vervoerder) zo spoedig mogelijk gecrediteerd en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij over uw beslissing om te annuleren zijn geïnformeerd. De creditering zal op dezelfde wijze geschieden als de initiële betaling door u, tenzij u anders heeft aangegeven. In elk geval hoeft u geen kosten te dragen voor de creditering. We zijn gerechtigd de creditering op te schorten totdat we de producten hebben ontvangen, of tot u duidelijk bewijs heeft verschaft dat u de goederen naar ons heeft verzonden.

Terugzenden van producten

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u aan ons kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te annuleren, terug te zenden. De kosten voor retour zijn in principe voor uw eigen rekening. Indien u echter contact opneemt met de afdeling Customer Service kan een afspraak worden gemaakt om de producten kosteloos te laten ophalen, of dat deze kunnen worden afgeleverd bij een Topkantoor vestiging

Aansprakelijkheid en garantie

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door gebruik anders dan noodzakelijk om de karakteristieken en het functioneren van de producten te controleren.

Hierbij willen we u tevens informeren dat u een wettelijke garantie geniet dat de producten die u via onze website heeft gekocht deugdelijk dienen te zijn en geschikt voor gebruik dat redelijkerwijs van een soortgelijk product mag worden verwacht.

Voorrang van voorwaarden

De bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van het herroepingsrecht zijn slechts van toepassing op overeenkomsten met consumenten (“een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf”) en hebben voorrang op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en blijven op alle andere overeenkomsten en/of zaken die niet door deze voorwaarden zijn gedekt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het model-herroepingsformulier gebruiken, dat te vinden is als bijlage bij deze Voorwaarden, op de website, of in de opdrachtbevestiging, of een eigen duidelijke verklaring dat u de overeenkomst wenst te herroepen. U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen met ons.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij een overeenkomst met betrekking tot:

 • de levering van volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Afnemer en de Afnemer heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding

 

ARCHIVERING VAN OVEREENKOMST

De (inhoud van de) overeenkomst wordt door Topkantoor opgeslagen. Na het plaatsen van uw bestelling heeft u niet meer de mogelijkheid via de Website een kopie van de overeenkomst op te vragen, maar kunt u wel uw bestelling inzien. Wij verzoeken u de overeenkomst zelf af te drukken of op te slaan

 

TAAL

De voor de overeenkomst geldende taal is de Nederlandse taal.

 

PRIVACY

Bij het gebruik van onze website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een overeenkomst, kan Topkantoor gebruik maken van uw persoonlijke informatie.

 

COMMERCIELE EMAILS

Wanneer u zich op onze website registreert kunt u er voor kiezen om promotionele e-mails te ontvangen. Op een later moment kunt u zich weer op elk moment afmelden (opt-out) voor het ontvangen van promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of uw account instellingen op de website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. U zult dan geen promotionele e-mails meer ontvangen totdat u uw instellingen weer hebt gewijzigd.

 

RECHTSKEUZE

Op de tussen u en Topkantoor gesloten overeenkomst en deze Voorwaarden en/of elke rechtsrelatie die daaruit mag voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten

ALGEMEEN:

 1. Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, verder hieronder te noemen
 2. “de voorwaarden” liggen ten grondslag aan de tussen “Topkantoor & Creatief” en “de afnemer” gesloten overeenkomst waarbij geldt: de eenmanszaak Topkantoor & Creatief, gevestigd te Bussum aan de Huizerweg 26A, inschrijfnummer KvK 37071243,  hierna te noemen: “Topkantoor “ en als “de afnemer” iedere contractant met Topkantoor & Creatief.
 3. Algemene voorwaarden van de afnemer of van derden die van deze algemene leveringsvoorwaarden of van specifieke onderdelen afwijken, zijn voor Topkantoor niet bindend, ook niet indien door de afnemer hiernaar is verwezen en Topkantoor deze verwijzingen niet schriftelijk heeft afgewezen.
 4. Indien een afnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van Topkantoor heeft gekocht, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven orders, ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke order door Topkantoor.
 5. Indien aan twee of meer afnemers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.
 6. Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Topkantoor alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.
 7. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.
 8. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.
 9. De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen niet van toepassing zijn.
 10. De afnemer, die één van zijn werknemers of een derde mondelinge of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij Topkantoor te kopen en af te halen, dient Topkantoor schriftelijk mee te delen, indien de opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschied, is de afnemer aansprakelijk voor schade welke voor Topkantoor mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven, die namens de afnemer tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet meer gerechtigd was.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN:

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in een aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld, bindt deze slechts, wanneer de aanvaarding binnen de gestelde termijn bij Topkantoor in het bezit is gekomen.
 2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief de BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
 3. Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen.
 4. Indien zich na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en voor de definitieve oplevering prijsverhogingen mochten voordoen, dan behoudt Topkantoor zich het recht voor om het prijsverschil aan de afnemer door te berekenen.
 5. In het geval dat de prijswijziging een groter verschil betekent dan 5% van het factuurbedrag, heeft de afnemer het recht de order te wijzigen.
 6. Eventuele prijsstijgingen worden tijdig door Topkantoor bekend gemaakt.
 7. Alle in folders en documentatie genoemde prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens met betrekking tot de door Topkantoor te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als bij benadering tenzij schriftelijk door Topkantoor het tegendeel is bevestigd.
 8. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht om de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding voor die afwijking te verlangen.

LEVERING:

 1. De plaats van de aflevering van goederen is in de regel het magazijn van Topkantoor in de betreffende vestigingsplaats.
 2. Wanneer goederen bij Topkantoor zouden worden afgehaald, staan deze na het passeren van de afgesproken leverdatum voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
 3. Indien is overeengekomen, dat de goederen door Topkantoor in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico van de afnemer. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag.
 4. Aan de leveringsplicht heeft Topkantoor in het geval van niet afnemen voldaan, indien zij de afnemer per aangetekend schrijven kennis heeft gegeven van het feit, dat de goederen tot zijn beschikking staan. Hierna heeft Topkantoor het recht om betaling te vorderen voordat wordt afgeleverd. Indien de goederen niet alsnog binnen 10 dagen na het aangetekende schrijven zijn afgehaald, heeft Topkantoor het recht om de order als geannuleerd te beschouwen.
 5. De goederen worden vervoerd op een wijze door Topkantoor te bepalen.
 6. Topkantoor leeft in de mate van mogelijkheid de door haar opgegeven leveringstermijnen na. In geen geval kan vertraging in de levering enige sanctie tot gevolg hebben , noch ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding.
 7. In geval de order achteraf door de afnemer wordt gewijzigd, is Topkantoor niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde leveringstermijn.
 8. In geval van overmacht heeft Topkantoor de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst na minimaal 6 weken gerekend vanaf de orderdatum, ontbonden te verklaren.
 9. Topkantoor heeft het recht om de verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij complete levering schriftelijk is overeengekomen. Indien in gedeelten wordt geleverd, wordt ieder gedeelte als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit.
 10. De goederen worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard op het moment dat de goederen door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen.

 

WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST:

 1. Gebeurtenissen die de basis van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderen, zij het aan de zijde van de afnemer, aan de zijde van Topkantoor of van de toeleverancier aan Topkantoor geven Topkantoor het recht om de overeenkomst geheel of ten dele te veranderen of aan de nieuwe omstandigheden aan te passen zonder dat hieruit een vordering voor schadevergoeding kan voortvloeien.
 2. Indien de afnemer een bestelling van goederen welke uit voorraad door Topkantoor zijn geleverd, binnen 8 (acht) dagen na aankoop annuleert onder schriftelijke vermelding van de reden, is hij geen kosten verschuldigd. Voor zover direct bij aankoop levering heeft plaats gevonden, dient het gekochte ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd.
 3. Een bestelling van goederen welke door Topkantoor niet uit voorraad zijn geleverd maar geheel of gedeeltelijk bij derden zijn besteld en/of inmiddels aan Topkantoor zijn geleverd, kunnen slechts geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd indien de toeleverancier van Topkantoor instemt met annulering/retournering.
 4. Bij de mogelijkheid van (gedeeltelijke) annulering is de afnemer gehouden tot betaling van redelijke voor de uitvoering gemaakte kosten.
 5. Behoudens het in artikel 4.2. gestelde, is annulering door de afnemer niet mogelijk. Indien de afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op 75% van het door de afnemer bij afname te betalen bedrag, dan wel over het verschil tussen het uiteindelijk betaalde bedrag en het bedrag bij volledige afname.
 6. Indien de afnemer in gebreke is met het gestelde onder paragraaf 5 en voorts indien de afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard, surséan­ce van betaling mocht aanvragen of verkrijgen, onder curatele mocht worden gesteld, mocht overlijden, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak mocht overgaan en veder in geval er beslag op alle of op een gedeelte van de goederen van de afnemer mocht worden gelegd, is Topkantoor door de afnemer onherroepelijk gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, om de goederen van de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen of te doen weghalen zonder dat voor het betreden van de desbetreffende plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn en heeft Topkantoor het recht om zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onder voorbehoud tot schadevergoeding door een dergelijke aan afnemer te wijten ontbinding.
 7. Behoudens het gestelde in de onderhavige voorwaarden, kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 8. Indien Topkantoor op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft uitgevoerd, kan de afnemer de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Topkantoor nog niet is uitgevoerd.

BETALINGEN:

 1. De betalingen van de door Topkantoor te leveren goederen dient te geschieden netto contant bij aflevering of, na overleg op rekening.
 2. Indien Topkantoor in afwijking van artikel 5.1. de te leveren goederen op een later tijdstip in rekening brengt, dient de betaling te geschieden bin­nen veertien dagen na de datum waarop de door de afnemer te ontvangen factuur is gesteld.
 3. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer zonder verdere aanmaning in gebreke. Topkantoor is dan gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het wettelijk vastgestelde percentage vanaf de vervaldag op grond van lid 3.2.
 4. Voorts dienen door de afnemer bij niet tijdige betaling aan Topkantoor vergoed te worden eventuele incassokosten ten bedrage van 15% met minimum € 100,–. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop Topkantoor voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.
 5. Bedragen die Topkantoor vóór een ontbinding op grond van het bepaalde in paragraaf 5 heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Topkantoor tot volledige voldoening van al hetgeen Topkantoor, uit welken hoofde dan ook, van de afnemer te vorderen heeft, ongeacht of zij reeds feitelijk aan de afnemer ter hand zijn gesteld.
 2. Goederen, die ingevolge reparatie-opdracht worden vervangen, worden of blijven daar-door eigendom van Topkantoor tot volledige voldoening van al hetgeen Topkantoor van de afnemer te vorderen heeft.
 3. Het verbinden van de goederen ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen, door bijvoorbeeld verpanding of zekerheidsstelling e.d. is de afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Topkantoor. De afnemer is verplicht Topkantoor onmiddellijk te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
 4. Zolang afgeleverde goederen niet het eigendom van afnemer zijn geworden, is hij verplicht de goederen voor zijn rekening ten behoeve van Topkantoor te verzekeren.
 5. Indien de afnemer in gebreke blijft met de betaling van enige geldsom aan Topkantoor, is Topkantoor gerechtigd om alle onbetaalde goederen, voor zover deze reeds zijn geleverd, terug te halen. De afnemer machtigt Topkantoor om alle onbetaalde goederen op kosten van de afnemer weer in haar bezit te brengen. De afnemer verplicht zich om hiertoe zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer na sommatie zijn medewerking onthoudt, verbeurt hij een onmiddellijk ten behoeve van Topkantoor verschuldigde boete van 500 (vijfhonderd) euro per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Topkantoor om volledige schadevergoeding te eisen.

RECLAMES:

 1. Uitsluitend goederen welke uit voorraad door Topkantoor zijn geleverd, kunnen door de afnemer, mits ongebruikt en in de originele verpakking, binnen 8 dagen aan Topkantoor worden geretourneerd.
 2. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen schriftelijk te worden gemeld. De afnemer dient Topkantoor binnen 3 dagen na aflevering van de goederen de afleveringspapieren terug te zenden onder opgave van manco of surplus.
 3. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen bij Topkantoor binnen 8 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. De afnemer dient Topkantoor in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de afnemer van het hier boven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de afnemer dienaangaande.
 4. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting en kleur, die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen of die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, zijn geen reden tot reclame.

GARANTIE:

 1. Topkantoor garandeert de goede werking van de door haar geleverde goederen slechts voor zover deze door haar leveranciers aan haar wordt gegarandeerd en overeenkomstig de op die aan haar gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen conform de door Topkantoor verstrekte garantiebewijzen.
 2. Indien de afnemer gedurende een garantietermijn, zonder schriftelijke toestemming van Topkantoor, herstel of veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet voldoet, vervalt bovenvermelde garantieverplichting.
 3. De garantie geldt uitsluitend die goederen die door de daartoe door de gerechtigde gebruiker in overeenstemming met de geldende voorschriften en de geldende standaarden zijn gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn geleverd.
 4. De beoordeling of onderdelen of producten voor vervanging in aanmerking komen, berust bij uitsluiting bij Topkantoor, terwijl ontbinding uit dien hoofde is uitgesloten.
 5. Reparatiewerkzaamheden worden door Topkantoor slechts gegarandeerd inzien zij zich uitdrukkelijk en schriftelijk tot garantie heeft verklaard.
 6. De garantietermijn is niet opschortbaar en de garantie geldt uitsluitend voor de afnemer.

OVERMACHT

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is en niet aan een tekortkoming van één der partijen te wijten is en indien voorts voorzienbaar is dat de vertraging langer dan zes weken zal duren, dan zal ieder der partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen zonder dat aan de andere partij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.
 2. In geval van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, heeft Topkantoor het recht tot afrekening van het deel van de koopsom op grond van de reeds verrichtte arbeid, geleverde materialen en overige gemaakte kosten.
 3. Als omstandigheid in het eerste lid geldt iedere gebeurtenis of omstandigheid, ook die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming bemoeilijkt of onmogelijk maakt dan wel bedrijfseconomisch voor Topkantoor zo bezwaarlijk wordt, dat verdere uitvoering van de werkzaamheden door Topkantoor in redelijkheid niet meer verlangd kan worden.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE:

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van haar zijde, is Topkantoor slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Topkantoor voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde winst, vertragingsschade of schade wegens door Topkantoor gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
 3. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die door Topkantoor moet worden betaald, zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst door Topkantoor aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen.
 4. In geval van een onrechtmatige daad van Topkantoor of van zijn werknemers of ondergeschikten, waarvoor Topkantoor rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Topkantoor slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
 5. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan dat de verzekeraar van Topkantoor dekt onder de polisvoorwaarden van de door Topkantoor met deze verzekeraar gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 6. Aansprakelijkheid van Topkantoor voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.4. wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat afnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Topkantoor heeft gemeld.
 8. De afnemer vrijwaart Topkantoor voor alle schade die Topkantoor mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Topkantoor geleverde goederen of diensten.

SLOTBEPALINGEN:

 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Topkantoor waar de overeenkomst tussen partijen is gesloten tenzij de afnemer binnen een maand nadat hij door Topkantoor in kennis is gesteld dat deze het geschil bij de op grond van de voorwaarden toepasselijke rechter zal aanbrengen, schriftelijk te kennen heeft gegeven te kiezen voor de volgens de bepalingen van de wet bevoegde relatieve rechter en behoudens het recht van Topkantoor om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.
 2. Op een met Topkantoor gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

BTW nr. NL185357441B02